[IMG]
Ep 4
Translators: kaze_101, kshownow.net
Editor: snoweun
Timer: kshownow.net
Encoder: tieuthanlong
[IMG]
360kpop.Com
[IMG]
Xem Online
YouTube: ::::::
goContent: ::::::
DailyMotion: ::::::
Ep 5
Translators: [Mii], kshownow.net
Editor: snoweun
Timer: kshownow.net
Encoder: tieuthanlong
[IMG]
360kpop.Com
[IMG]
Xem Online
YouTube: ::::::
goContent: ::::::
DailyMotion: ::::::

Bạn có thích bài viết này không?