Sau đây là code nhúng flash vào website. Bạn hãy thay link dẫn tới flash vào đoạn code bên dưới.

<OBJECT width="450" height="130">
<embed src="linkflash.swf" width="450" height="130" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer";;
type="application/x-shockwave-flash" menu="false"
wmode="transparent"></embed>
</OBJECT>

http://www.bantayso.com/upload/images/adobe_flash.jpg

Bạn có thích bài viết này không?